لیست سرویس‌­ها

سرویس‌­های آزمایشگاه ژنتیک بنیان در دو بخش ژنتیک مولکولی (شامل دپارتمان­‌های نسل جدید توالی یابی، NIPT،  توالی یابی سنگر، غربالگری نوزادان و ….) و سیتوژنتیک ارائه می­گردند:

 

بخش ژنتیک مولکولی:

 در این بخش با استفاده از متدهای مبتنی بر نسل جدید توالی یابی(NGS)، توالی یابی سنگر(Sanger Sequencing)  و دیگر روشهای مولکولی به تشخیص طیف وسیعی از بیماری های ژنتیکی پرداخته می شود:

 • دپارتمان نسل جدید توالی یابی (NGS):
  • توالی یابی کامل نواحی کد کننده ژنوم انسان (Whole Exome Sequencing)
  • غربالگری ناقلی (Carrier Screening) برای بیش از 5000 بیماری ژنتیکی
  • بررسی بیش از 150 ژن دخیل در سرطان­های ارثی
  • بررسی بیش از 1000 ژن دخیل در ناتوانی ذهنی
  • بررسی بیش از 200 ژن دخیل در اختلالات تکامل جنسی و ناباروری
  • بررسی بیش از 200 ژن دخیل در اختلالات ارثی چشم
  • بررسی بیش از 300 ژن دخیل در اختلالات ارثی کلیه
  • بررسی بیش از 120 ژن دخیل در ناشنوایی ارثی
  • بررسی بیش از 200 ژن دخیل در بیماری­های متابولیک
  • بررسی بیش از 100 ژن دخیل دراختلالات عصبی-عضلانی
  • بررسی بیش از 90 ژن دخیل در بیماری­های­ ارثی پوست
  • بررسی بیش از 60 ژن دخیل در بیماری­های قلبی-عروقی و آریتمی های ارثی
 • دپارتمان تشخیص پیش از تولد غیر تهاجمی (NIPT)
 • دپارتمان توالی یابی سنگر (Sanger Sequencing):
 • ژن GJB2 (کانکسین 26) در ناشنوایی ارثی
 • ژن GJB6 (کانکسین 30) در ناشنوایی ارثی
 • ژن MEFV در بیماری تب مدیترانه­ای خانوادگی (FMF)
 • ژن HFE در بیماری هموکروماتوز ارثی (HFE)
 • ژن HBB در بیماری کم خونی داسی شکل (Sickle cell Anemia)
 • ژن FGFR3 در بیماری­های آکندروپلازی و هایپوکندروپلازی
 • ژن PAH در بیماری فنیل کتونوری (PKU)
 • ژن CFTR در بیماری سیستیک فیبروزیس (CF)
 • ژن VHL در بیماری ون هیپل لینداو (von Hippel-Lindau syndrome)
 • ژن­هایF2 ،F5 ، F8، F11 و F13 در اختلالات انعقادی
 • ژن WAS در سندروم ویسکوت آلدریچ (WAS)
 • ژن CLCN7 در بیماری استئوپتروز
 • ژن (MECP2) در سندروم رت (Rett Syndrome)
 • ژن های RAG1 وRAG2 درنقص شدید سیستم ایمنی (SCID)
 • دپارتمان غربالگری نوزادان:
 • TREC Assay: بررسی نقص ایمنی شدید مرتبط با سلول های T
 • KREC Assay: بررسی نقص ایمنی شدید مرتبط با سلول های B
 • بررسی 65 اختلال متابولیک ارثی
 • بررسی تغییرات ژنتیکی تاثیر گذار در حساسیت به 32 داروی مورد استفاده در اطفال
 • دپارتمان ژنتیک سرطان:
 • بررسی جهش V617F در ژن JAK2 مرتبط با بدخیمی خون
 • بررسی اگزون 12 ژن JAK2 مرتبط با بدخیمی خون
 • بررسی جهش های شایع ژن CALR مرتبط با بدخیمی خون
 • بررسی جهش های شایع ژن MPL مرتبط با بدخیمی خون
 • بررسی جهش های شایع ژنNRAS   و KRAS مرتبط با سرطان کولورکتال
 • بررسی کیفی و کمی جابه جایی BCR/ABL-210 در بدخیمی خونی
 • بررسی کیفی و کمی جابه جایی BCR/ABL-190 در بدخیمی خونی
 • بررسی کیفی جابه جایی کروموزوم های 1;19 در بدخیمی خونی
 • بررسی کیفی جا به جایی کروموزوم های 15;17 در بدخیمی های خونی
 • بررسی کیفی واژگونی کروموزوم 16 در بدخیمی خونی
 • بررسی ناپایداری میکروستلایتی (MSI) در سرطان های کولون
 • دپارتمان HLA-Typing :
 • HLA-B27 در اختلالات روماتولوژی
 • HLA-B51 در اختلالات روماتولوژی
 • HLA-B52 در اختلالات روماتولوژی
 • HLA-B7 در اختلالات روماتولوژی
 • HLA-CW6 در بیماری پسوریازیس
 • HLA-DQA1 وHLA-DQB1 در بیماری سلیاک
 • HLA پیوند
 • دپارتمان آنالیز قطعات (Fragment Analysis):
 • بررسی تکرارهای 3 تایی ژن FXN در بیماری آتاکسی فردریش
 • بررسی تکرارهای 3 تایی ژن FMR1 در سندروم X شکننده
 • بررسی تکرارهای 3 تایی ژن HTT در بیماری هانتینگتون
 • بررسی تکرارهای 3 تایی درژن های مرتبط با انواع آتروفی مخچه ای-نخاعی (SCA)
 • ریز حذف های کروموزوم Y مرتبط با آزواسپرمی
 • تشخیص سریع آنیوپلوئیدی کروموزوم های 13 , 18 , 21 , X , Y درجنین با روش های MLPA وQF-PCR
 • تعیین رابطه پدری-فرزندی (Paternity)
 • دپارتمان تشخیص مولکولی بیماری­های عفونی:
 • HPV Genotyping باروش Real time PCR
 • بررسی کمی وکیفی HBV باروش Real time PCR
 • بررسی کمی و کیفی HCV با روش Real time PCR
 • بررسی کمی و کیفی BK/JC با روش Real time PCR
 • بررسی کمی و کیفی CMV با روش Real time PCR
 • بررسی کمی و کیفی Mycobacterium Tuberculosis با روش Real time PCR
 • بررسی کیفی Epstein –Barr Virus (EBV) با روش Real time PCR
 • بررسی کیفی (Varicella-Zoster Virus VZV) با روش Real time PCR
 • بررسی کیفی Mycoplasma pneumonia با روش Real time PCR

بخش سیتوژنتیک:

 • کاریوتایپ (کشت کروموزومی) خون
 • کاریوتایپ (کشت کروموزومی) مایع آمنیون (آمنیوسنتز)
 • کاریوتایپ (کشت کروموزومی) پرزهای جفتی (CVS)
 • کاریوتایپ (کشت کروموزومی) مغز استخوان