بیماری ها بر اساس دسته بندی ارگانی

قلب و عروق

دستگاه گوارش

ایمونولوژی

نورولوژی

ریه

ناباروری و تولید مثل

شنوایی

چشم

سرطان

ژنتیک بنیان

پوست و بافت پیوندی

ژنتیک بنیان

غدد

ژنتیک بنیان

هماتولوژی

metabolism

بیماری‌های متابولیک و میتوکندریالی

ژنتیک بنیان

نفرولوژی

tooth

دندان

ژنتیک بنیان

اسکلتی/ عضلانی

ژنتیک بنیان

جنین

ژنتیک بنیان

کبد