ناباروری به عنوان ناتوانی در باردار شدن بعد از یک سال (یا بیشتر) رابطه جنسی محافظت نشده، حدود 15% از همه زوج­هایی که قصد بارداری دارند را تحت تاثیر قرار می­دهد. این میزان به 50 میلیون زوج در سراسر جهان می­رسد.

ناباروری و ژنتیک

حدود 10٪ زوج هایی که ناباروری را تجربه می کنند یک علت ژنتیکی زمینه ای دارند. سهم ناباروری در مردان و زنان تقریباً برابر می­باشد. با این حال علل ژنتیکی نقش واضحتری در ناباروری مردان دارد:

 • در مردان، ناهنجاری های ژنتیکی با تأثیر بر تولید اسپرم یا انتقال اسپرم باعث ناباروری می گردد. شایع ترین علل ژنتیکی ناباروری در مردان، جهش های تک ژنی (همچون بیماری سیستیک فیبروزیس)، ناهنجاری­های کروموزومی و ریزحذف­های کروموزوم Y است.
 • در زنان، ناهنجاری­های ژنتیکی با تأثیر بر چرخه تولید مثل و تعادل هورمونی باعث ناباروری و سقط­های مکرر می شود. شایع ترین دلایل ژنتیکی ناباروری زنان ناهنجاری­های کروموزومی، جهش های تک ژنی (همچون تکرارهای ژنFMR1) و فاکتور­های انعقادی (ترومبوفیلی) است.
 •  مزایای آزمایش ژنتیک در ناباروری چه می­باشد؟
 •  آزمایشات ژنتیک در ناباروی با 3 هدف کلی صورت می­گیرند:
 • شناسایی عامل ایجاد کننده ناباروری
 • شناسایی بیماری­های ژنتیکی قابل انتقال به فرزندان
 • شناسایی موثرترین متد کمک باروری (ART) در هر زوج
 • در چه مواردی از ناباروری آزمایش ژنتیک توصیه می­شود؟
 • عدم بارداری پس از شش ماه یا بیشتر تلاش برای باردار شدن
 • عدم قاعدگی یا قاعدگی نامنظم
 • تعداد کم اسپرم، شکل یا حرکات غیر طبیعی اسپرم
 • نقص در ساختار دستگاه تناسلی یا خصوصیات جنسی ثانویه (رشد غیر طبیعی مو و پستان)
 • سابقه بیش از یک مورد سقط خود­به­ خود
 • ناباروری زنان و سرویس­های آزمایشگاه ژنتیک بنیان
 • کشت کروموزومی یا کاریوتایپ
 • بررسی پنل فاکتورهای انعقادی شایع (شامل فاکتورهای 2، 5  و 13 انعقادی، MTHFR،  PAI-1، بتافیبرینوژن، ACE)
 • بررسی تکرارهای سه تایی در ژن FMR1 مرتبط با POF
 • پنل 39 ژنی مرتبط با عوامل سندرومیک داخلی در ناباروری زنان
Genes
Related Diseases
Genes
Related Diseases
FSHR Ovarian dysgenesis 1 SOX9 Campomelic dysplasia with autosomal sex reversal
BMP15 Ovarian dysgenesis 2/Premature ovarian failure 4 GNRH1 Hypogonadotropic hypogonadism 12
FOXL2 Premature ovarian failure 3 KISS1 Hypogonadotropic hypogonadism 13
SOHLH1 Ovarian dysgenesis 5 WDR11 Hypogonadotropic hypogonadism 14
FIGLA Premature ovarian failure 6 SEMA3A Hypogonadotropic hypogonadism 16
ZP1 Oocyte maturation defect 1 LHB Hypogonadotropic hypogonadism 23
WNT4 Mullerian aplasia and hyperandrogenism FSHB Hypogonadotropic hypogonadism 24
NR0B1 46XY sex reversal 2/Congenital Adrenal Hypoplasia PROP1 Combined pituitary hormone deficiency  2
NR5A1 46XY sex reversal 3,4 / Premature ovarian failure 7 LHX3 Combined pituitary hormone deficiency  3
CBX2 46XY sex reversal 5 LHX4 Combined pituitary hormone deficiency  4
MAP3K1 46XY sex reversal 6 HESX1 Combined pituitary hormone deficiency  5
DHH 46XY sex reversal 7 CYP17A1 isolated 17,20-lyase deficiency
FGFR1 Hypogonadotropic hypogonadism 2 ANOS1
(KAL1)
Kallmann syndrome 1
PROKR2 Hypogonadotropic hypogonadism 3 LHCGR Leydig cell hypoplasia with hypergonadotropic hypogonadism
FGF8 Hypogonadotropic hypogonadism 6 SRD5A2 Pseudovaginal perineoscrotal hypospadias
GNRHR Hypogonadotropic hypogonadism 7 RSPO1 Palmoplantar hyperkeratosis and true hermaphroditism
KISS1R Hypogonadotropic hypogonadism 8 CYP11A1 Adrenal insufficiency
NSMF Hypogonadotropic hypogonadism 9 AR Androgen insensitivity
TAC3 Hypogonadotropic hypogonadism 10 CYP19A1 Pseudohermaphroditism, primary amenorrhea in female/ Gynecomastia in male
TACR3 Hypogonadotropic hypogonadism 11    
 • ناباروری مردان و سرویس­های آزمایشگاه ژنتیک بنیان
 • کشت کروموزومی یا کاریوتایپ  
 • حذف­های بازوی بلند کروموزوم Y (AZF) مرتبط با آزواسپرم 
 • پنل 43 ژنی مرتبط با عوامل سندرومیک داخلی ناباروری مردان     
Genes
Related Diseases
Genes
Related Diseases
CFTR Congenital Bilateral Absence Of Vas Deferens TAC3 Hypogonadotropic Hypogonadism 10
KLHL10 Spermatogenic Failure 11 TACR3 Hypogonadotropic Hypogonadism 11
AURKC Spermatogenic Failure 5 GNRH1 Hypogonadotropic Hypogonadism 12
SPATA16 Spermatogenic Failure 6 KISS1 Hypogonadotropic Hypogonadism 13
CATSPER1 Spermatogenic Failure 7 WDR11 Hypogonadotropic Hypogonadism 14
DPY19L2 Spermatogenic Failure 9 SEMA3A Hypogonadotropic Hypogonadism 16
DNAI1 Kartagener Syndrome LHB Hypogonadotropic Hypogonadism 23
SOX3 Panhypopituitarism, X-Linked FSHB Hypogonadotropic Hypogonadism 24
AMH Persistent Mullerian Duct Syndrome, Type I PROP1 Combined Pituitary Hormone Deficiency  2
AMHR2 Persistent Mullerian Duct Syndrome, Type II LHX3 Combined Pituitary Hormone Deficiency  3
HSD17B3 Male Pseudohermaphroditism Or Polycystic Ovary Disease LHX4 Combined Pituitary Hormone Deficiency  4
NR0B1 46XY Sex Reversal 2/Congenital Adrenal Hypoplasia HESX1 Combined Pituitary Hormone Deficiency  5
NR5A1 46XY Sex Reversal 3,4 / Premature Ovarian Failure 7 CYP17A1 Isolated 17,20-Lyase Deficiency
CBX2 46XY Sex Reversal 5 ANOS1(KAL1) Kallmann Syndrome 1
MAP3K1 46XY Sex Reversal 6 LHCGR Leydig Cell Hypoplasia With Hypergonadotropic Hypogonadism
DHH 46XY Sex Reversal 7 SRD5A2 Pseudovaginal Perineoscrotal Hypospadias
FGFR1 Hypogonadotropic Hypogonadism 2 RSPO1 Palmoplantar Hyperkeratosis And True Hermaphroditism
PROKR2 Hypogonadotropic Hypogonadism 3 CYP11A1 Adrenal Insufficiency
FGF8 Hypogonadotropic Hypogonadism 6 AR Androgen Insensitivity
GNRHR Hypogonadotropic Hypogonadism 7 CYP19A1 Pseudohermaphroditism, Primary Amenorrhea In Female/ Gynecomastia In Male
KISS1R Hypogonadotropic Hypogonadism 8 SOX9 Campomelic Dysplasia With Autosomal Sex Reversal
NSMF Hypogonadotropic Hypogonadism 9